Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

http://piw.bip.klodzko.pl

 Służba Cywilna - przejście na stronę dcs.kprm.gov.pl

Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://piw.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Formularze" został udostępniony nowy formularz zlecenia badania zewnętrznego mięsa na obecność włośni.

Prosimy o jego stosowanie od dnia 15.04.2024 r.

Nowy formularz dostępny jest TUTAJ


Autor:Katarzyna Sołtyk (2024.04.12 08:44)

Szanowni Państwo,

W zakładce "Ogłoszenia" udostępniliśmy prezentację przygotowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii dot. ASF, tj. środków kontroli, bioasekuracji oraz zasad przemieszczania świń. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Bezpośredni dostęp do prezentacji znajduje się TUTAJ


Autor:Katarzyna Sołtyk (2024.03.20 11:44)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się informacje dotyczące przemieszczania zwierząt:

Informacje MRiRW dot. przemieszczania zwierząt

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami  art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 zakłady, w których utrzymuje się świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w przypadku przemieszczania w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt z zakładu, w którym są utrzymywane, towarzyszył im poprawnie wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429.

Mając na uwadze powyższe, obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

W zakładce "Formularze" udostępniliśmy dokumenty związane z przemieszczaniem zwierząt:

Dokument przemieszczenia dla świń

Dokument przemieszczenia dla owiec i kóz

Dokument przemieszczenia wielbłądowatych i jeleniowatychAutor:Katarzyna Sołtyk (2024.02.20 08:19)

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku informuje, iż w przypadku konieczności uzyskania świadectwa zdrowia w obrocie krajowym zwierząt, właściciele zobligowani są do kontaktu w tej sprawie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej.

 Chęć uzyskania w/w dokumentu należy zgłosić minimum na dwa dni przed transportem – telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie tut. Inspektoratu.

 Formularz zgłoszenia znajduje się TUTAJ

 Powyższe zasady będą obowiązywały do odwołania.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. (74) 8110247

e-mail: klodzko@wroc.wiw.gov.pl


Autor:Katarzyna Sołtyk (2024.02.14 15:45)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń oraz wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.

 Materiały do pobrania:


Autor:Katarzyna Sołtyk (2024.01.18 09:12)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dot. podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną prosimy, aby osoby wpisane do w/w rejestru zgłosiły się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej w celu uzupełniania swoich danych o numer PESEL. Obowiązek ten wynika z art. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2023 r., poz. 1075).


Autor:Katarzyna Sołtyk (2023.09.12 14:38)

Szanowni Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej poszukuje lekarzy weterynarii do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych w art. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tutejszym urzędem:

tel. (74) 811-02-47

e-mail: klodzko@wroc.wiw.gov.pl


Autor:Katarzyna Sołtyk (2023.08.03 13:06)

Szanowni Państwo,                      

uprzejmie informujemy o ustawowym obowiązku wynikającym z art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego, wszystkie podmioty prowadzące swoją działalność na podstawie decyzji o: wpisie do rejestru, zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu i przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia, wydanych przed wejściem w życie ww. ustawy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj.:

  • imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer został nadany,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile wnioskodawca takie numery posiada;

Zgodnie z ww. normą, przedmiotowe oświadczenia podmioty zobowiązane są złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, a następnie oświadczenia te powinny zostać dołączone do akt znajdujących się w powiatowych inspektoratach weterynarii.


Wzór oświadczenia znajduje się Tutaj


Autor:Katarzyna Sołtyk (2022.12.13 09:54)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel. 74 867 36 63

e-mail:klodzko@wroc.wiw.gov.pl
                                                                

adres skrytki e-puap: PIW_Klodzko

NIP: 883-16-16-268, REGON: 890724013

numer BDO: 000506077

Nr rachunku bankowego PIW Kłodzko:

61 1010 1674 0065 6522 3100 0000


OPŁATA SKARBOWA:

Gmina Bystrzyca Kłodzka

62 9588 0004 9700 0299 2000 0070Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek - piątek  7:30-15:30


ul. Kłodzka 12

57-500 Bystrzyca Kłodzka

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Katarzyna Sołtyk
Autor ostatniej poprawki:   Katarzyna Sołtyk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Sołtyk
Data wprowadzenia do BIP:  11.09.2012 22:24
Data weryfikacji:   02.05.2024 08:12
Data ostatniej zmiany:   02.05.2024 08:12 Rejestr zmian